Skip to content

Składowanie magazynowanie produktów adr materiały niebezpieczne adr

01.

Składowanie produktów adr

Materiały adr to inaczej produkty niebezpieczne, które w trakcie transportu i magazynowania mogą stwarzać zagrożenie dla otoczenia. Skrót ADR został zaczerpnięty od nazwy europejskiej umowy „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”, która opisuje zasady międzynarodowego transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Jako materiały adr określamy wszystkie substancje, które mogą prowadzić do zapłonu lub wybuchu, stwarzając tym samy bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, a także mogą spowodować szkody materialne. Do materiałów niebezpiecznych pożarowo zaliczamy w szczególności gazy palne oraz ciecze palne których temperatura zapłonu jest niższa niż 55C. Do materiałów adr zaliczamy także materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, produkty wybuchowe i wyroby pirotechniczne, a także te ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji. Do grupy produktów niebezpiecznych pożarowo można włączyć także wszystkie materiały, również niewymienione w powyższych grupach, o ile ich przewożenie lub składowanie może spowodować ryzyko zapłonu lub wybuchu.

pracownicy2
WH_siedziba

 

 

 

02.

Materiały niebezpieczne adr

Magazyn adr to pojęcie, które nie jest co prawda definiowane przez żaden akt prawny, ale jest często stosowane przez praktyków specjalizujących się w logistyce. W związku z tym magazynowanie adr to po prostu magazynowanie towarów niebezpiecznych, które mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także dla środowiska, w tym dóbr materialnych. Budynek, w którym będzie prowadzony magazyn adr, powinien spełniać szereg wymogów typowych dla poszczególnych substancji, które będą w nim przechowywane. Aby zapewnić bezpieczeństwo w trakcie całego procesu magazynowania substancji niebezpiecznych, w magazynie powinien znaleźć się odpowiedni sprzęt, który można wykorzystać w przypadku samozapłonu przechowywanych produktów, a także środki neutralizujące ich działanie i odpowiednie środki gaśnicze. Składowanie produktów adr wiąże się też z koniecznością zamontowanie urządzeń wykrywających i sygnalizujących powstanie zagrożenia, a także odpowiedniego systemu łączności dla pracowników, umożliwiającego szybką komunikację w przypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia.

03.

Magazynowanie produktów adr

Bezpieczne składowanie produktów adr opiera się przede wszystkim na dostosowaniu środków ostrożności do charakterystyki przechowywanych produktów. Dopasowanie warunków przechowywania i zapewnienie pracownikom środków ochrony odpowiadających rodzajowi zagrożenia pozwala w jak najwyższym stopniu uczynić magazynowanie adr jak najbardziej bezpiecznym i uniknąć wypadków. Materiały niebezpieczne adr w magazynie powinny być przechowywane w odpowiednio oznaczonych opakowaniach, na których musza być umieszczone szczegółowe informacje o ich zawartości i potencjalnym zagrożeniu, które mogą powodować. Wszystkie opakowania muszą być szczelne i zabezpieczone przed wyciekiem, a pracownicy, którzy pracują przy składowaniu adr, muszą znać zasady postępowanie z produktami  niebezpiecznymi i posiadać odpowiednie przeszkolenie, a także znać procedurę reagowania w przypadku powstania zagrożenia.

5126