Skip to content

Magazynowanie: produktów, materiałów, substancji i towarów niebezpiecznych

01.

Magazynowanie substancji niebezpiecznych

Magazynowanie produktów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków ich przechowywania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz międzynarodowego, kluczową rolę w tym procesie odgrywa odpowiednie oznaczenie produktów niebezpiecznych ze względu na ich specyfikę oraz dopasowanie warunków magazynowania do zagrożeń, jakie są związane z poszczególnymi typami tych substancji.

pracownicy2
WH_siedziba

 

 

 

02.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych

Magazynowanie towarów niebezpiecznych zgodnie z zasadami prawa i zachowania bezpieczeństwa wymaga przede wszystkim odpowiedniej interpretacji co do zagrożenia, jakie dana substancja może stwarzać. Dlatego bardzo ważna jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznych, z języka angielskiego nazywana material safety data sheet, w skrócie: MSDS lub SDS. To dokument, który producent sporządza dla każdej substancji niebezpiecznej, zawierający jej właściwości fizykochemiczne oraz szczegółowy opis zagrożeń, które może stwarzać. Na jej podstawie można określić, jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć, aby magazynowanie materiałów niebezpiecznych nie stwarzało niepotrzebnego ryzyka. W przypadku substancji niebezpiecznych producent jest zobowiązany do umieszczenia w karcie odpowiedniego piktogramu GHS, który określa przynależność materiału do jednej lub kilku grup zagrożeń, a co za tym idzie, wskazuje metody zabezpieczeń, który magazyn materiałów niebezpiecznych powinien zastosować, aby zminimalizować ryzyko.

03.

Piktogramy GHS

Magazynowanie produktów niebezpiecznych to odpowiedzialne zadanie, które wymaga spełnienia surowych zasad bezpieczeństwa, dopasowanych do różnego rodzaju substancji szkodliwych. W celu ułatwienia rozpoznania zagrożenia, na jakie może być narażony magazyn materiałów niebezpiecznych, został opracowany międzynarodowy system GHS (ang. Globally Harmonized System), którego celem jest klasyfikacja substancji niebezpiecznych za pomocą odpowiednich piktogramów. Jego wdrożeniem w Europie jest rozporządzenie CLP (ang. classification, labelling and packaging). System GHS jest niezwykle ważny dla wszystkich firm, które prowadzą magazynowanie materiałów niebezpiecznych, ponieważ pomaga łatwo określić potencjalne zagrożenia związane z daną substancją. GHS dzieli materiały niebezpieczne na 9 grup na podstawie ich właściwości fizykochemicznych oraz potencjalnych zagrożeń. Wyróżnia materiały stwarzające zagrożenie fizyczne, w tym wybuchowe, łatwopalne i utleniające, gazy pod ciśnieniem oraz substancje żrące. Wśród substancji powodujących zagrożenie dla zdrowia wyróżnia się z kolei materiały toksyczne, powodujące zagrożenie dla zdrowia i środowiska, poważne zagrożenie dla zdrowia, a także szkodliwe dla stworzeń wodnych.

 

Należy pamiętać, że magazynowanie substancji niebezpiecznych należących do poszczególnych grup wymaga odpowiednich środków ostrożności, dopasowanych do ich charakterystyki. Magazynowanie towarów niebezpiecznych z uwzględnieniem restrykcyjnych zaleceń pomaga ograniczyć do minimum ryzyko wypadków.

5126