Skip to content

Magazyn spełniające wymogi dyrektywy SEVESO sevesowski zakład dużego ryzyka ZDR

Wilshire Holding Sp. z o.o.
05-870 Błonie, Pass 20 N
Tel. (48 22) 731 50 80, Fax. (48 22) 725 54 01

Bezpieczeństwo procesowe.

Szanowni Państwo realizując zapisy artykułu 261a ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. niniejszym podajemy do wiadomości publicznej informacje o zakładzie Wilshire Holding Sp. z o.o.

1.oznaczenie prowadzącego zakład:

Prowadzącym zakład Wilshire Holding Sp. z o.o. w miejscowości Pass 20N, 05-870 Błonie jest: Prezes Zarządu Spółki.

Pozostałe dane zakładu:

NIP: 522-10-01-779

Regon: 010730707

Tel.: 22 731-50-80

e-mail: bezpieczenstwo@wilshire.pl

2.potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom

Firma Wilshire Holding Sp. z o.o. jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prowadzący zakład Wilshire Holding Sp. z o.o. dokonał jego zgłoszenia oraz opracował program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy. Dokumenty zostały złożone do Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

3.opisu działalności zakładu

Firma Wilshire Holding Sp. z o.o. jest renomowanym operatorem logistycznym istniejącym na rynku od 1994 r., specjalizującym się w dostarczaniu kompleksowych usług między innymi z zakresu magazynowania, spedycji oraz obsługi celnej.

Nasz magazyn, położony w miejscowości Pass koło Błonia, stanowi znakomity przykład wdrożenia nowoczesnych rozwiązań stanowiących połączenie doskonałej funkcjonalności z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Powierzchnia zajmowana przez Wilshire Holding Sp. z o.o. jest w pełni przystosowana do przechowywania substancji chemicznych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu.

4.charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Na terenie magazynu Wilshire Holding Sp. o.o. czasowo przechowywane są artykuły chemiczne stosowane między innymi w rolnictwie oraz innych gałęziach przemysłu. O zaliczeniu Wilshire Holding Sp. z o.o. do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej decyduje występowanie na jego terenie substancji niebezpiecznych stwarzających zagrożenia dla zdrowia, zagrożenia fizyczne, zagrożenia dla środowiska, zaliczane do kategorii substancji toksycznych, łatwopalnych, utleniających oraz niebezpiecznych dla środowiska wodnego w ilościach wyższych od odpowiednich ilości określonych w kolumnie 3 tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. ( Dz. U. z 2016r., poz. 138).

5.informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku powstania awarii na terenie zakładu społeczeństwo może być powiadamiane o występujących zagrożeniach za pośrednictwem:

  • mediów (rozgłośnie radiowe, telewizja regionalna),
  • służb współdziałających podczas likwidacji awarii (Policja, Straż Miejska, Obrona Cywilna, Państwowa Straż Pożarna),
  • Internetu (strony internetowe podmiotów publicznych, zakładu https://www.whlogistics.pl/).

Ludność może być zawiadamiana o istniejącym zagrożeniu przy pomocy syren alarmowych

Wzór komunikatu o koniczności przeprowadzeni ewakuacji

Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia

Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniach:

✓ Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia.

✓ Nie wchodź w strefę zadymienia lub innego oddziaływania awarii.

✓ Włącz telewizor lub odbiornik radiowy na częstotliwość stacji lokalnej.

✓ Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów.

✓ Postępuj zgodnie z nadawanymi komunikatami.

 ✓ Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:

  • dokumentów,
  • telefonu komórkowego wraz z ładowarką,
  • leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne,
  • przyborów toaletowych,
  • ważnych dokumentów rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akty notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe – akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart, kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.,
  • kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itp..

✓ Udaj się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu.

Wykaz telefonów służb ratowniczych:

TELEFON ALARMOWY………………………… 112

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA…………… 998

POLICJA ……………………………………………… 997

POGOTOWIE RATUNKOWE …………………… 999

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE……………… 994

POGOTOWIE GAZOWE …………………………. 992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE………………… 991

Wykaz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie tel. ……….. 22 55 95 104

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu tel. ………………… 22 725 51 11

Komisariat Policji w Błoniu – tel. …………………………………………………………….. 22 725 49 97

6.informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie

Firma Wilshire Holding Sp. z o.o. opracowała Raport o Bezpieczeństwie i przedłożyła go do Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie

7.informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

Wilshire Holding Sp. z o.o. dokonała pełnej analizy składowanych substancji niebezpiecznych oraz wykonywanych operacji. W wyniku przeprowadzonych analiz zostały opracowane scenariusze potencjalnych awarii przemysłowych wraz z procedurami minimalizującymi ich skutki. W przypadku większości opracowanych potencjalnych scenariuszy poważnych awarii przemysłowych, stwarzane zagrożenia nie będą wychodzić poza obręb zakładu i powinny zostać zneutralizowane bez szkody dla otoczenia zakładu. Należy zwrócić uwagę na to, iż Wilshire Holding Sp. z o.o. składuje materiały chemiczne w oryginalnych, szczelnych certyfikowanych opakowaniach i nie prowadzi na terenie zakładu żadnej produkcji ani nie zajmuję się przelewaniem lub przesypywaniem substancji niebezpiecznych.

Zastosowane w zakładzie zintegrowane wielowarstwowe zabezpieczenia techniczne, proceduralne, informatyczne, systemy szkoleń oraz praktyczne ćwiczenia personelu umożliwiają podjęcie stosownych działań i zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa na wpadek wystąpienia awarii.

Głównymi zdarzeniami potencjalnych awarii mogą być: uwolnienie substancji niebezpiecznych oraz/lub ich pożar w przypadku, którego wystąpienia należy zastosować się do instrukcji podanych w punkcie 5 opracowania.

Mając na uwadze powyższe zakład wyposażony został w szereg zabezpieczeń znacznie ograniczających ryzyko zaistnienia awarii przemysłowej. Należą do nich między innymi:

✓ Systemy sygnalizacji pożaru wraz z bezpośrednim powiadamianiem o zagrożeniu najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej realizowanych drogą telefoniczną oraz radiową.

✓ Zaawansowane systemy gaśnicze oparte na tryskaczach szybkiego reagowania w wersjach: wodnej oraz pianowo-wodnej.

✓ Fizyczna ochrona obiektu – 24h/7 dni w tygodniu, 395 dni w roku.

✓ Awaryjny zapas wody do celów gaśniczych.

✓ Systemy monitoringu stężeń substancji chemicznych.

✓ System telewizji przemysłowej wysokiej rozdzielczości.

✓ Zaawansowane narzędzia informatyczne zarządzania magazynem oraz monitorujące ilości substancji chemicznych w zakładzie.

✓ Systemy retencji oraz buforowania na wypadek uwolnienia się substancji niebezpiecznych. ✓ Systemy retencji oraz buforowania wód oraz środków po gaśniczych uniemożliwiające przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska.

✓ Systemy wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej.

✓ Podział magazynu na specjalne strefy minimalizujące skutki potencjalnych zdarzeń awaryjnych.

✓ Automatyczne bramy przeciwpożarowe.

✓ Wanny wychwytowe substancji chemicznych.

✓ Zestawy sorbentowe umożliwiające neutralizację oraz uniemożliwiające przedostanie się do środowiska znajdujących się w zakładzie chemikaliów.

✓ Opakowania zastępcze.

✓ Podręczny sprzęt gaśniczy.

✓ Instalacje hydrantów wewnętrznych.

✓ Instalacje hydrantów zewnętrznych.

✓ Sieć dróg pożarowych.

✓ Niezbędne środki ochrony osobistej pracowników zakładu.

✓ Szczelna posadzka magazynowa.

✓ Niezbędne środki alarmowania oraz łączności.

✓ Sieć dróg ewakuacyjnych oraz punków zbiórki.

✓ Inne zabezpieczenia oraz instalacje służące ograniczaniu możliwości wystąpienia awarii przemysłowych.

Zakład posiada również opracowane, wdrożone oraz audytowane i certyfikowane przez zewnętrzne akredytowane jednostki systemy oparte o międzynarodowe normy:

ISO 9001 – System Zarządzenia Jakością

ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskiem

PN-N-18001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy