Skip to content

Składowanie i dystrybucja: materiałów, substancji i produktów niebezpiecznych

01.

Składowanie substancji niebezpiecznych- podstawy prawne

Firmy zajmujące się składowaniem produktów niebezpiecznych powinny spełniać szereg wymagań o charakterze prawnym i formalnym, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas całego procesu magazynowania oraz odpowiednich warunków pracy osób zatrudnionych w magazynie. W Wilshire Holding Sp. z o.o. dokładamy wszelkich starań, aby składowanie produktów niebezpiecznych w naszych magazynach odbywało się zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, a nasi klienci mieli pewność, że produkty i substancje, które dla nich przechowujemy, są składowane w optymalnych warunkach.

pracownicy2
WH_siedziba

 

 

 

02.

Przepisy regulujące składowanie materiałów niebezpiecznych

Ze względu na fakt, że do substancji niebezpiecznych można zaliczyć tysiące różnego rodzaju materiałów, których składowanie wymaga zróżnicowanego podejścia ze względu na ich specyfikę, w Polsce w zasadzie nie ma obecnie jednego aktu prawnego, który kompleksowo regulowałby kwestie takie jak dystrybucja materiałów niebezpiecznych oraz ich magazynowanie. Istnieje jednak wiele przepisów prawa krajowego, które poruszają te zagadnienia. Do najważniejszych z nich należy bez wątpienia „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”, w myśl którego materiały niebezpieczne powinny być przechowywane w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego właśnie celu i oznaczonych w sposób odpowiedni, a pomieszczenia, aparatura, środki transportu, opakowania i zbiorniki, w których są przechowywane i przewożone substancje niebezpieczne, powinny posiadać właściwości odpowiednie do tego celu. Drugi ważny akt prawny to „Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska”, zgodnie z którą w magazynach, w których odbywa się składowanie materiałów niebezpiecznych, powinny być powieszone specjalne instrukcje określające zasady składowania, pakowania, załadunku oraz transportowania tych właśnie substancji, a wszyscy pracownicy powinni zostać z nimi zapoznani.

03.

Dystrybucja materiałów niebezpiecznych w świetle prawa

Jednym z aktów prawnych ważnych dla firm zajmujących się magazynowaniem substancji niebezpiecznych jest także „Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. – O substancjach chemicznych i ich mieszaninach” która mówi, że pojemniki oraz zbiorniki w których odbywa się składowanie substancji niebezpiecznych lub ich mieszanin, a także rurociągi zawierające substancje niebezpieczne, powinny zostać należycie oznakowane z wykorzystaniem specjalnych znaków ostrzegawczych. Z kolei „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” wskazuje dużą wagę odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych. W jej myśl podczas przechowywania bądź używania materiałów niebezpiecznych pożarowo należy zachować wszelkie zasady wskazane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także przechowywać substancje niebezpieczne w taki sposób, aby uniemożliwić wybuch pożaru w efekcie ich składowania lub wzajemnego oddziaływania na siebie.

 

Wszystkie wymienione akty prawne mają na celu podniesienie bezpieczeństwa oraz zapewnienie, że składowanie produktów niebezpiecznych będzie odbywać się w odpowiednich warunkach, nie stanowiących zagrożenia ani dla magazynowanych substancji, ani mających z nimi kontakt pracowników.

5126