Skip to content

Magazynowanie składowanie produktów substancji chemicznych magazyn chemiczny

01.

Magazyn chemiczny

Magazyn chemiczny to miejsce, w którym są składowane substancje chemiczne, których przechowywanie oraz transport może wiązać się ze stworzeniem zagrożenia zarówno dla życia i zdrowia pracowników, jak i dla mienia, w tym budynków, pojazdów itd. Do takich produktów zaliczmy przede wszystkim materiały wybuchowe, łatwopalne, utleniające, toksyczne, szkodliwe i drażniące, żrące oraz wszystkie inne substancje, które mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia. Składowanie produktów chemicznych wiąże się z koniecznością zapewnienia w magazynie wszelkich niezbędnych środków ostrożności, dopasowanych do specyfiki konkretnych substancji. Magazyn chemiczny powinien spełniać szereg wymagań technicznych. W pomieszczeniach powinna być zapewniona wentylacja gwarantująca od 3 do 6 wymian powietrza w ciągu godziny, a jeśli przechowywane są środki toksyczne: nawet do 10 wymian. Celem wentylacji jest zapewnienie stałego stężenia substancji chemicznych w pomieszczeniach magazyny na poziomie mniejszym niż maksymalne dopuszczalne stężenie, a systemy sterujące wentylacją powinny być umieszczone poza halami magazynowymi.

pracownicy2
WH_siedziba

 

 

 

02.

Magazynowanie produktów, substancji chemicznych

Magazyn środków chemicznych to miejsce, w którym należy zachować szczególne środki ostrożności. Przede wszystkim należy precyzyjnie określić, jaki charakter zagrożenia stwarzają magazynowane substancje, a co za tym idzie: niezbędne środki bezpieczeństwa. Niezmiernie ważne jest odpowiednie oznakowanie zarówno pojemników, jak i ich zawartości w sposób czytelny dla wszystkich pracowników magazynu. Warto zastosować naklejki z piktogramami zgodnymi z wytycznymi Ministra Zdrowia i umieścić je w widocznym miejscu, w sposób uniemożliwiający ich usunięcie lub zniszczenie. Magazynowanie produktów chemicznych wymaga także zastosowania odpowiednich regałów, wykonanych z substancji odpornych na działanie przechowywanych chemikaliów, a także odpowiednio stabilnych, aby uniemożliwić ich przewracanie się. Jeżeli w m magazynie są przechowywane substancje umieszczone w naczyniach ze szkła, ceramiki lub porcelany, których przewrócenie się grozi stłuczeniem i wydostaniem się szkodliwych substancji, powinny one być ustawione na najniższych półkach regałów.

03.

Składowanie produktów chemicznych

Magazynowanie substancji chemicznych składowanych luzem w większych pojemnikach dopuszcza spiętrzanie tych pojemników zbiorczych w trakcie przechowywania oraz transportu, o ile jest na nich umieszczony odpowiedni znak dopuszczający spiętrzanie. W takim przypadku, ustawiając opakowania jedne na drugich, należy zapewnić ich stabilne ustawienie i nie dopuścić do ich przewrócenia się. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, należy umieścić substancję w pojemniku awaryjnym na czas jej przeniesienia do nowego opakowania. W magazynie nie powinno się wykonywać czynności takich jak przelewanie czy odmierzanie substancji chemicznych, ponieważ grozi to powstaniem szkodliwej mgły, pary lub pyłów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu pracowników. Jeżeli składowanie produktów chemicznych wymaga ich przelewania czy odmierzania mniejszych porcji, czynności te powinny być wykonane w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach, na zabezpieczonych stanowiskach pracy.

5126